Beleidsplan 2016 - 2020

INLEIDING

De magie van interorganisationele netwerken kan groot zijn en daarom werd op 12 oktober 2015 de nieuwe vereniging VVUVZ in het leven geroepen, de Vlaamse Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen en aanverwante Zorgverleners.


VISIE

Wie actief is in de gezondheidszorg is geen eenzame fietser. Hoe langer hoe meer maken we kennis met allerhande vormen van samenwerkingsverbanden tussen groepen, organisaties en instellingen. Sociale en bestuurlijke vernieuwing brengen nieuwe actoren, nieuwe regels en gewijzigde verhoudingen met zich mee. Zo ontstaan netwerken. Netwerken zijn zowel een kenmerk als een product van de moderne tijd. Netwerken zijn dus onvermijdelijk en onontkoombaar. De vraag is dus niet zozeer of we met netwerken om willen gaan, maar hoe we ermee willen omgaan. Gezondheidswerkers worden onvermijdelijk gevat in een netwerk van afhankelijkheden ten opzichte van andere actoren. Hoe langer hoe meer kiezen actoren voor specifieke samenwerkingsverbanden als antwoord op deze afhankelijkheden. Deze samenwerkingsvormen zijn niet altijd de magische sleutel die toegang verschaft tot de oplossing van de complexer wordende problemen en de doelstellingen worden niet noodzakelijk meer en beter haalbaar, maar zonder samenwerking zijn ze dikwijls gewoon niet te realiseren. Het doorgeven van kennis en informatie kan daarom van grote betekenis zijn en je kan er een collega of organisatie een grote dienst mee bewijzen.

De samenwerking tussen collega's van samenwerkende organisaties leidt dan weer tot informele sociale netwerken en tot een uitbreiding van het professionele relatienetwerk.

Een goed netwerk biedt dus tal van voordelen :

 • U geraakt gemakkelijker aan informatie.

 • U realiseert gemakkelijker uw doelstellingen.

 • Het geeft u een goed gevoel bij te dragen tot het succes van anderen.

 • U kunt efficiënter en productiever te werk gaan.

 • U kunt de kwaliteit van uw werking verbeteren.

Netwerking helpt dus niet alleen het privéleven, maar ook het professioneel leven vooruit.


Het idee was gegroeid om naast het netwerk van de urologen, ook een netwerk in het leven te roepen dat zal bestaan uit respectievelijke verpleegkundigen en zorgkundigen met een passie voor de urologie, maar ook kinesisten, psychologen, docenten, studenten, mutualiteiten en bedrijven.


Een netwerk kan u van dienst zijn op verschillende domeinen :


 • We kunnen elkaar beter leren kennen en zodoende ons professioneel relatienetwerk uitbreiden.

 • We kunnen producten en diensten aanbevelen die goede resultaten hebben.

 • We kunnen ervaringen en informatie delen.

 • We kunnen elkaar feedback geven over ideeën.

 • We kunnen onze vakkennis aan elkaar ter beschikking stellen.

 • We kunnen multicentrische studies organiseren.

 • We kunnen nieuwe inzichten verwerven.

 • We kunnen elkaar informatie toesturen die we zelf (toevallig) zijn tegengekomen en die nuttig kan zijn.

 • We kunnen samen symposia organiseren.

 • We kunnen samen campagnes organiseren.

 • We kunnen voordrachten uitwisselen, ...


De lijst van de vele voordelen is zeker niet limitatief en deze willen we vertalen in concrete samenwerkingen.

De lijst van samenwerkingsverbanden is ook niet limitatief. Zo willen we op termijn constructief samenwerken met Urobel, de VVRO (de Vlaamse vereniging voor radiotherapie- en oncologieverpleegkundigen), het VLAS en de Nederlandse beroepsverenigingen voor urologieverpleegkundigen, V&VN urologie, en de V&VN continentie verpleegkundigen en verzorgenden, Pelvired, ...

Jaarlijks zal een symposium worden georganiseerd. Tijdens hetzelfde event zullen er workshops aangeboden worden. De samenwerking met de sponsors zal hiervoor intensief verlopen en de organisatie van het symposium zal professioneel zijn. De Commissie Symposium heeft een volledig draaiboek ontwikkeld voor de organisatie van het symposium en de leden hebben reeds een ruime ervaring in de organisatie van urologische symposia.


MISSIE

De VVUVZ staat voor een excellente kwaliteit van de urologische verpleegkundige en paramedische zorg in Vlaanderen.


DOELSTELLINGEN

Om genoemde visie uit te voeren zijn de volgende doelstellingen omschreven :

 • Ontwikkelen en bevorderen van de kwaliteit van zorg voor de urologische zorgvrager in de meest ruime zin. 


 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis van de urologische verpleegkundige zorg. 


 • Het bewerkstelligen van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verpleegkundigen van alle aangesloten centra en andere partners werkzaam binnen de urologie, zowel nationaal als internationaal. 


 • De vereniging draagt bij aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis ter bevordering van de kwaliteit van de urologische zorg. 


 • De vereniging wil een gesprekspartner voor de overheid, (zuster)verenigingen en partners, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en fabrikanten zijn. 


 • De afdeling is het expertisecentrum voor de beroepsbeoefenaar binnen de urologische zorg. UITWERKING DOELSTELLINGEN

De bovenstaande doelstellingen worden uitgewerkt in een activiteitenplan voor de komende 5 jaar.

ONTWIKKELEN EN BEVORDEREN VAN DE KWALITEIT VAN ZORG VOOR DE UROLOGISCHE PATIËNT IN DE MEEST RUIME ZIN

 • Meehelpen aan opleidingen tot incontinentieverpleegkundigen, verpleegkundig specialist urologie, expertverpleegkundige urologie, ...

 • Het jaarlijks aanbieden van een geaccrediteerd symposium 


 • Accreditatie van urologische bijscholingen en opleidingen 


 • Ondersteunen van de ontwikkeling van urologische protocollen door opstellen van een format voor protocollen en procedure t.b.v. vaststellen van protocollen.

 • Ontwikkelen van algemeen erkende protocollen en procedures 


 • Toepassing van de EAUN-richtlijnen 


EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE ONTWIKKELING EN VERSPREIDING VAN KENNIS VAN DE UROLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG

 • Organiseren van het jaarlijkse symposium 


 • Stimuleren van een actieve deelname aan het symposium 


 • Stimuleren en ondersteunen van (bij)scholing 


 • De deelname aan EAUN-congres stimuleren


 • Profileren via de website

 • Ontwikkeling van nieuwe protocollen en uitwisseling van bestaande protocollen

 • Vertegenwoordigd zijn bij bijeenkomsten van VVUVZ, symposia van zusterverenigingen en andere wegen die zich aandienen 


HET BEWERKSTELLIGEN VAN INFORMATIE-UITWISSELING EN SAMENWERKING TUSSEN VERPLEEGKUNDIGEN EN ANDERE PARTNERS WERKZAAM BINNEN DE UROLOGIE, ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNATIONAAL

 • Onderzoek naar algemene functie-inhoud van gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde zorgkundigen, gespecialiseerde kinesisten op urologisch gebied 


 • Uitbreiding van de samenwerking met andere verenigingen 


 • Exploreren van de samenwerking met EAUN, Urobel, VVRO, VLAS, Pelvired en anderen 


 • Ondersteunen van patiëntenverenigingen door informatie-uitwisseling en ondersteuning van de bijeenkomsten


 • Samenwerking met fabrikanten van urologische materialen ter bevordering van de kwaliteit van deze materialen 


 • Doorgeven van initiatieven op gebied van de urologie via de website, de sociale media, de nieuwsbrief, ... WERKWIJZE

De vereniging wil bovenstaande activiteiten realiseren via de commissies.

Binnen de vereniging is een organisatiestructuur aanwezig met meerdere commissies die elk hun verantwoordelijkheid hebben maar die ook nauw met elkaar samenwerken :

Het Dagelijks Bestuur

Boven het bestuur staat de ledenvergadering. De leden bepalen de koers van de afdeling op voordracht van het bestuur. Het bestuur heeft de dagelijks leiding over de afdeling en voert het beleid uit. Het bestuur onderhoudt de contacten met partners zoals Urobel, V&VN, EAUN, VVRO, VLAS, ... Het bestuur onderhoudt contact met de patiëntenvereniging Think Blue Vlaanderen. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur stuurt de commissies aan door directe of indirecte vertegenwoordiging in de commissies. Het bestuur is verantwoordelijk voor de contracten met de sponsors. Vertegenwoordiging in andere verenigingen door actief deel te nemen aan vergaderingen is nodig om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en invloed uit te kunnen oefenen.

De Commissie Symposium, Onderwijs en Workshops

De Commissie Symposium, Onderwijs en Workshops is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van het symposium voor verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesitherapeuten werkzaam in de urologie en andere belangstellenden. Tijdens het symposium worden ook workshops aangeboden. De commissie stelt een draaiboek op met begroting en stelt dit jaarlijks bij. De commissie staat in voor de bekendmaking, uitnodiging, contacten met de catering, contacten met de zaaluitbater en technici, contacten met de firma's op de dag van het symposium, het afleveren van de aanwezigheidsattesten, het opruimen van het congrescentrum, ... De commissie staat ook in voor de organisatie van workshops in de hogescholen en voor het geven en organiseren van lezingen in de hogescholen. De commissie werk nauw samen met de directies van de diverse hogescholen en rapporteert hierover aan het bestuur. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk symposia en voordrachten te filmen zodat deze ook gemakkelijk met de collega's kunnen gedeeld worden. Alle voordrachten worden opgeslagen in een database en zijn beschikbaar voor alle leden wanneer die daarnaar vragen. De commissie rapporteert 4x per jaar aan het bestuur. De begroting wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuur. De afrekening van het symposium wordt ter verantwoording voorgelegd aan het bestuur.

De Commissie Kwaliteit en Studie

De Commissie Kwaliteit en Studie staat in voor de opvolging van de kwaliteit van procedures en zorgverlening. Deze commissie zal ook multicentrische studies opzetten en coördineren. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om de zorg te verbeteren en om nieuwe innovatieve projecten te starten. Er wordt gestreefd om deze resultaten ook te publiceren en voor te stellen op nationale en internationale symposia en congressen.

De Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN

De Commissie kwaliteit is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van protocollen en procedures. De Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN zal zich buigen over de bestaande protocollen in de diverse centra en zal helpen met het schrijven van nieuwe protocollen. De protocollen worden zoveel mogelijk multidisciplinair opgesteld. Deze Commissie zal erop toezien dat hierbij de Richtlijnen van de EAUN gerespecteerd worden. De Commissie Protocollen en Richtlijnen EAUN zal ook de leden van de VVUVZ op de hoogte houden over de nieuwste of veranderde richtlijnen.

De Commissie Communicatie, Sociale media en Website

De Commissie Communicatie, Sociale media en Website is verantwoordelijk voor de public relations van de vereniging. Ze zal hiervoor beroep doen op de pers en communiceren via de sociale media (Facebook, YouTube en Twitter). De website wordt actueel gehouden door minimaal maandelijks te beoordelen of nieuwe informatie geplaatst moet worden.

De Commissie Transmurale Zorg

De Commissie Transmurale zorg zal zich naast de informatieoverdracht tussen actoren van de eerste- en tweedelijnszorg, buigen over de bestaande ontslagprocedures. Ze doet hierbij beroep op alle actoren binnen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg en ze betrekt heel nauw de patiënten in de opmaak van nieuwe protocollen en informatietools.

De Commissie Publiekscampagnes

De Commissie Publiekscampagnes is verantwoordelijk voor het uitwerken en organiseren van publiekscampagnes waarbij het brede publiek geïnformeerd wordt over urologische thema's zoals prostaatlijden, incontinentie en erectiestoornissen. Ze zal dit doen via de sociale media, voordrachten en toneelvoorstellingen. De campagnes worden zoveel mogelijk gefilmd. Er wordt gewerkt om de campagnes op verschillende locaties simultaan te brengen. Er wordt gewerkt aan 'de week van ...'. Hiervoor wordt er beroep gedaan op alle gezondheidswerkers.

De Commissie Patiëntencommunicatie

De Commissie Patiëntencommunicatie zal zich inzetten om de informatieoverdracht naar de patiënten te verbeteren en zal de begeleiding intra- en extramuraal doorlichten en een bijdrage leveren deze verder uit te bouwen en te optimaliseren. Deze Commissie werkt hiervoor heel nauw samen met de patiënten en de ziekenhuisverpleegkundigen en thuisverpleegkundigen. Ook de paramedische zorgverleners werken hier intensief aan mee. Er wordt gestreefd om de informatie duidelijk en uniform over te brengen naar de patiënten. De ontwikkeling van nieuwe tools kan hierbij noodzakelijk zijn.